P139293-500g 硼化钛 [12045-63-5] 98%,4 ~ 8um 500g 566.00 促销价:384.88
P139294-100g 硼化钛 [12045-63-5] 98%,4 ~ 8um 100g 200.00 促销价:136.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P139293-500g 硼化钛  [12045-63-5] 98%,4 ~ 8um 500g 566.00 384.88 登录可见
P139293-500g 硼化钛 [12045-63-5] 98%,4 ~ 8um 500g 566.00 促销价:384.88
P139294-100g 硼化钛  [12045-63-5] 98%,4 ~ 8um 100g 200.00 136.00 登录可见
P139294-100g 硼化钛 [12045-63-5] 98%,4 ~ 8um 100g 200.00 促销价:136.00
P139288-500g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 500g 2000.00 促销价:1400.00
P139289-100g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 100g 691.00 促销价:483.70
P139280-25g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 25g 300.00 促销价:210.00
P139281-5g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 5g 125.00 促销价:87.50
P139282-500g 三氧化二钛 [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 500g 1965.00
P139281-100g 三氧化二钛 [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 100g 590.00
P139280-25g 三氧化二钛 [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 25g 185.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P139288-500g 三氧化二钛  [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 500g 2000.00 1400.00 登录可见
P139288-500g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 500g 2000.00 促销价:1400.00
P139289-100g 三氧化二钛  [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 100g 691.00 483.70 登录可见
P139289-100g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 100g 691.00 促销价:483.70
P139280-25g 三氧化二钛  [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 25g 300.00 210.00 登录可见
P139280-25g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 25g 300.00 促销价:210.00
P139281-5g 三氧化二钛  [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 5g 125.00 87.50 登录可见
P139281-5g 三氧化二钛 [1344-54-3] 100 mesh,99.9% 5g 125.00 促销价:87.50
P139282-500g 三氧化二钛  [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 500g 1965.00 1965.00 登录可见
P139282-500g 三氧化二钛 [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 500g 1965.00
P139281-100g 三氧化二钛  [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 100g 590.00 590.00 登录可见
P139281-100g 三氧化二钛 [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 100g 590.00
P139280-25g 三氧化二钛  [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 25g 185.00 185.00 登录可见
P139280-25g 三氧化二钛 [1344-54-3] 200 mesh, 99.9% 25g 185.00
P139279-5kg 硫酸氧钛 [123334-00-9] 46% 5kg 571.00 促销价:428.25
P139278-1kg 硫酸氧钛 [123334-00-9] 46% 1kg 192.00 促销价:144.00
P139277-250g 硫酸氧钛 [123334-00-9] 93% 250g 107.00 促销价:80.25
P139279-250g 硫酸氧钛 [123334-00-9] 93% 5kg 714.00 促销价:535.50
P139278-250g 硫酸氧钛 [123334-00-9] 93% 1kg 221.00 促销价:165.75
P139278-500g 硫酸氧钛 [123334-00-9] ≥90% 500g 150.00 促销价:112.50
P139279-100g 硫酸氧钛 [123334-00-9] ≥90% 100g 91.00 促销价:68.25
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P139279-5kg 硫酸氧钛  [123334-00-9] 46% 5kg 571.00 428.25 登录可见
P139279-5kg 硫酸氧钛 [123334-00-9] 46% 5kg 571.00 促销价:428.25
P139278-1kg 硫酸氧钛  [123334-00-9] 46% 1kg 192.00 144.00 登录可见
P139278-1kg 硫酸氧钛 [123334-00-9] 46% 1kg 192.00 促销价:144.00
P139277-250g 硫酸氧钛  [123334-00-9] 93% 250g 107.00 80.25 登录可见
P139277-250g 硫酸氧钛 [123334-00-9] 93% 250g 107.00 促销价:80.25
P139279-250g 硫酸氧钛  [123334-00-9] 93% 5kg 714.00 535.50 登录可见
P139279-250g 硫酸氧钛 [123334-00-9] 93% 5kg 714.00 促销价:535.50
P139278-250g 硫酸氧钛  [123334-00-9] 93% 1kg 221.00 165.75 登录可见
P139278-250g 硫酸氧钛 [123334-00-9] 93% 1kg 221.00 促销价:165.75
P139278-500g 硫酸氧钛  [123334-00-9] ≥90% 500g 150.00 112.50 登录可见
P139278-500g 硫酸氧钛 [123334-00-9] ≥90% 500g 150.00 促销价:112.50
P139279-100g 硫酸氧钛  [123334-00-9] ≥90% 100g 91.00 68.25 登录可见
P139279-100g 硫酸氧钛 [123334-00-9] ≥90% 100g 91.00 促销价:68.25
P139265-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99%(锐钛,2-3um) 500g 316.00 促销价:199.08
P139262-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8% 500g 291.00 促销价:183.33
P139263-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8% 100g 113.00 促销价:71.19
P139264-25g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8% 25g 66.00 促销价:41.58
P139264-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲水 500g 295.00
P139265-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲水 100g 76.00
P139262-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲油 500g 295.00
P139263-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲油 100g 76.00
P139260-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139261-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139266-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲油 500g 295.00
P139267-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲油 100g 86.00
P139266-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,金虹,亲水 500g 295.00
P139267-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,金虹,亲水 100g 76.00
P139264-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139265-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139262-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲油 100g 76.00
P139261-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,金虹,亲水 100g 76.00
P139265-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139262-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139261-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲油 100g 76.00
P139269-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 500g 295.00
P139268-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 100g 76.00
P139268-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 500g 295.00
P139269-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 100g 86.00
P139264-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,金虹 500g 295.00
P139260-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,金虹 100g 76.00
P139263-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139263-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139267-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 粒径:25nm (纯品不包硅) 500g 421.00 促销价:294.70
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P139265-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99%(锐钛,2-3um) 500g 316.00 199.08 登录可见
P139265-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99%(锐钛,2-3um) 500g 316.00 促销价:199.08
P139262-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8% 500g 291.00 183.33 登录可见
P139262-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8% 500g 291.00 促销价:183.33
P139263-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8% 100g 113.00 71.19 登录可见
P139263-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8% 100g 113.00 促销价:71.19
P139264-25g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8% 25g 66.00 41.58 登录可见
P139264-25g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8% 25g 66.00 促销价:41.58
P139264-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲水 500g 295.00 295.00 登录可见
P139264-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲水 500g 295.00
P139265-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139265-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲水 100g 76.00
P139262-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲油 500g 295.00 295.00 登录可见
P139262-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲油 500g 295.00
P139263-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲油 100g 76.00 76.00 登录可见
P139263-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,金虹,亲油 100g 76.00
P139260-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲水 500g 295.00 295.00 登录可见
P139260-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139261-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139261-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139266-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲油 500g 295.00 295.00 登录可见
P139266-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲油 500g 295.00
P139267-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲油 100g 86.00 86.00 登录可见
P139267-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,100nm,锐钛,亲油 100g 86.00
P139266-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,25nm,金虹,亲水 500g 295.00 295.00 登录可见
P139266-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,金虹,亲水 500g 295.00
P139267-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,25nm,金虹,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139267-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,金虹,亲水 100g 76.00
P139264-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲水 500g 295.00 295.00 登录可见
P139264-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139265-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139265-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139262-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲油 100g 76.00 76.00 登录可见
P139262-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,25nm,锐钛,亲油 100g 76.00
P139261-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,40nm,金虹,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139261-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,金虹,亲水 100g 76.00
P139265-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲水 500g 295.00 295.00 登录可见
P139265-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139262-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139262-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139261-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲油 100g 76.00 76.00 登录可见
P139261-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,40nm,锐钛,亲油 100g 76.00
P139269-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 500g 295.00 295.00 登录可见
P139269-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 500g 295.00
P139268-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 100g 76.00 76.00 登录可见
P139268-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 100g 76.00
P139268-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 500g 295.00 295.00 登录可见
P139268-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 500g 295.00
P139269-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 100g 86.00 86.00 登录可见
P139269-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 100g 86.00
P139264-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,60nm,金虹 500g 295.00 295.00 登录可见
P139264-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,金虹 500g 295.00
P139260-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,60nm,金虹 100g 76.00 76.00 登录可见
P139260-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,金虹 100g 76.00
P139263-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,60nm,锐钛,亲水 500g 295.00 295.00 登录可见
P139263-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,锐钛,亲水 500g 295.00
P139263-100g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 99.8%,60nm,锐钛,亲水 100g 76.00 76.00 登录可见
P139263-100g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 99.8%,60nm,锐钛,亲水 100g 76.00
P139267-500g 纳米二氧化钛  [13463-67-7] 粒径:25nm (纯品不包硅) 500g 421.00 294.70 登录可见
P139267-500g 纳米二氧化钛 [13463-67-7] 粒径:25nm (纯品不包硅) 500g 421.00 促销价:294.70
  • 三氯化钛 [7705-07-9]
  • 英文名:Titanium(III)chloride
  • 别名:氯化钛;氯化亚钛 三氯化钛(III)
  • CAS号:7705-07-9 分子式:TICL3 分子量:154.24
T139259-500ml 三氯化钛 [7705-07-9] AR 500ml 86.00 促销价:60.20
T139251-100ml 三氯化钛 [7705-07-9] AR 100ml 31.00 促销价:21.70
T139250-500ml 三氯化钛 [7705-07-9] GR 500ml 91.00 促销价:63.70
T139252-100ml 三氯化钛 [7705-07-9] GR 100ml 36.00 促销价:25.20
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
T139259-500ml 三氯化钛  [7705-07-9] AR 500ml 86.00 60.20 特价产品 登录可见
T139259-500ml 三氯化钛 [7705-07-9] AR 500ml 86.00 促销价:60.20
T139251-100ml 三氯化钛  [7705-07-9] AR 100ml 31.00 21.70 特价产品 登录可见
T139251-100ml 三氯化钛 [7705-07-9] AR 100ml 31.00 促销价:21.70
T139250-500ml 三氯化钛  [7705-07-9] GR 500ml 91.00 63.70 特价产品 登录可见
T139250-500ml 三氯化钛 [7705-07-9] GR 500ml 91.00 促销价:63.70
T139252-100ml 三氯化钛  [7705-07-9] GR 100ml 36.00 25.20 特价产品 登录可见
T139252-100ml 三氯化钛 [7705-07-9] GR 100ml 36.00 促销价:25.20