P238905-5g 3-氟-4-硝基吡啶 [13505-01-6] 98% 5g 7200.00
P238902-1g 3-氟-4-硝基吡啶 [13505-01-6] 98% 1g 2100.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P238905-5g 3-氟-4-硝基吡啶  [13505-01-6] 98% 5g 7200.00 7200.00 登录可见
P238905-5g 3-氟-4-硝基吡啶 [13505-01-6] 98% 5g 7200.00
P238902-1g 3-氟-4-硝基吡啶  [13505-01-6] 98% 1g 2100.00 2100.00 登录可见
P238902-1g 3-氟-4-硝基吡啶 [13505-01-6] 98% 1g 2100.00
P238732-5g 2-甲巯基-4-氨基嘧啶 [2183-66-6] 97% 5g 2865.00
P238732-1g 2-甲巯基-4-氨基嘧啶 [2183-66-6] 97% 1g 928.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P238732-5g 2-甲巯基-4-氨基嘧啶  [2183-66-6] 97% 5g 2865.00 2865.00 登录可见
P238732-5g 2-甲巯基-4-氨基嘧啶 [2183-66-6] 97% 5g 2865.00
P238732-1g 2-甲巯基-4-氨基嘧啶  [2183-66-6] 97% 1g 928.00 928.00 登录可见
P238732-1g 2-甲巯基-4-氨基嘧啶 [2183-66-6] 97% 1g 928.00
P238717-5g 2-氯-5-硝基-4-甲基吡啶 [23056-33-9] 98% 5g 488.00
P238719-1g 2-氯-5-硝基-4-甲基吡啶 [23056-33-9] 98% 1g 115.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P238717-5g 2-氯-5-硝基-4-甲基吡啶  [23056-33-9] 98% 5g 488.00 488.00 登录可见
P238717-5g 2-氯-5-硝基-4-甲基吡啶 [23056-33-9] 98% 5g 488.00
P238719-1g 2-氯-5-硝基-4-甲基吡啶  [23056-33-9] 98% 1g 115.00 115.00 登录可见
P238719-1g 2-氯-5-硝基-4-甲基吡啶 [23056-33-9] 98% 1g 115.00
P238156-5g 磺胺对甲氧嘧啶 [651-06-9] 98% 5g 275.00 促销价:206.25
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P238156-5g 磺胺对甲氧嘧啶  [651-06-9] 98% 5g 275.00 206.25 登录可见
P238156-5g 磺胺对甲氧嘧啶 [651-06-9] 98% 5g 275.00 促销价:206.25
  • 盐酸非那吡啶 [136-40-3]
  • 英文名:Phenazopyridine hydrochloride
  • 别名:2,6-二氨基-3-苯偶氮基吡啶盐酸盐 非那吡啶盐酸盐
  • CAS号:136-40-3 分子式:C11H11N5.CLH 分子量:249.7
P237886-500g 盐酸非那吡啶 [136-40-3] 99.0~101.0% 5g 181.00 促销价:135.75
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237886-500g 盐酸非那吡啶  [136-40-3] 99.0~101.0% 5g 181.00 135.75 登录可见
P237886-500g 盐酸非那吡啶 [136-40-3] 99.0~101.0% 5g 181.00 促销价:135.75
  • 替加氟 [17902-23-7]
  • 英文名:Tegafur
  • 别名:呋氟嘧啶 呋氟脲嘧啶 呋喃氟脲嘧啶
  • CAS号:17902-23-7 分子式:C8H9FN2O3 分子量:200.17
P237816-500g 替加氟 [17902-23-7] 98% 500g 2233.00 促销价:1406.79
P237812-100g 替加氟 [17902-23-7] 98% 100g 658.00 促销价:414.54
P237813-25g 替加氟 [17902-23-7] 98% 25g 213.00 促销价:134.19
P237814-5g 替加氟 [17902-23-7] 98% 5g 91.00 促销价:57.33
P237817-1g 替加氟 [17902-23-7] 98% 1g 33.00 促销价:20.79
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237816-500g 替加氟  [17902-23-7] 98% 500g 2233.00 1406.79 登录可见
P237816-500g 替加氟 [17902-23-7] 98% 500g 2233.00 促销价:1406.79
P237812-100g 替加氟  [17902-23-7] 98% 100g 658.00 414.54 登录可见
P237812-100g 替加氟 [17902-23-7] 98% 100g 658.00 促销价:414.54
P237813-25g 替加氟  [17902-23-7] 98% 25g 213.00 134.19 登录可见
P237813-25g 替加氟 [17902-23-7] 98% 25g 213.00 促销价:134.19
P237814-5g 替加氟  [17902-23-7] 98% 5g 91.00 57.33 登录可见
P237814-5g 替加氟 [17902-23-7] 98% 5g 91.00 促销价:57.33
P237817-1g 替加氟  [17902-23-7] 98% 1g 33.00 20.79 登录可见
P237817-1g 替加氟 [17902-23-7] 98% 1g 33.00 促销价:20.79
P237632-500g 6-氨基-1-甲基脲嘧啶 [2434-53-9] 98% 500g 3555.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237632-500g 6-氨基-1-甲基脲嘧啶  [2434-53-9] 98% 500g 3555.00 3555.00 登录可见
P237632-500g 6-氨基-1-甲基脲嘧啶 [2434-53-9] 98% 500g 3555.00
P237392-500g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 250mg 165.00 促销价:107.25
P237390-5g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 5g 1331.00 促销价:865.15
P237399-1g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 1g 531.00 促销价:345.15
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237392-500g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶  [91599-81-4] ≥98% 250mg 165.00 107.25 登录可见
P237392-500g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 250mg 165.00 促销价:107.25
P237390-5g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶  [91599-81-4] ≥98% 5g 1331.00 865.15 登录可见
P237390-5g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 5g 1331.00 促销价:865.15
P237399-1g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶  [91599-81-4] ≥98% 1g 531.00 345.15 登录可见
P237399-1g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 1g 531.00 促销价:345.15
P237381-500g (S)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-79-0] 98% 500g 询价
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237381-500g (S)-1-苄基-3-羟基哌啶  [91599-79-0] 98% 500g 询价 咨询客服 登录可见
P237381-500g (S)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-79-0] 98% 500g 询价
P236077-500g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 [6840-45-5] 98% 250mg 100.00 促销价:63.00
P236071-5g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 [6840-45-5] 98% 5g 450.00 促销价:283.50
P236070-1g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 [6840-45-5] 98% 1g 183.00 促销价:115.29
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P236077-500g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶  [6840-45-5] 98% 250mg 100.00 63.00 登录可见
P236077-500g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 [6840-45-5] 98% 250mg 100.00 促销价:63.00
P236071-5g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶  [6840-45-5] 98% 5g 450.00 283.50 登录可见
P236071-5g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 [6840-45-5] 98% 5g 450.00 促销价:283.50
P236070-1g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶  [6840-45-5] 98% 1g 183.00 115.29 登录可见
P236070-1g 3-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 [6840-45-5] 98% 1g 183.00 促销价:115.29